FEATURED FILM

GOODBYE

Director Xiaolu Hu
Written by Xiaolu Hu
Producer Jingge Li
Cinematographer Dan Finlayson
Editor Xiaolu Hu
Runtime 27 minutes
Country China, USA

Screens in Narrative Shorts: All About My Mother, along with:
Sunshine and Rain
Black Head Cow (Engiteng’ Narok Lukunya)
LostFound
Shepherd
Semele